Logo

Hướng dẫn cách tạo Menu dọc xổ ngang 3 cấp cho blogspot (blogger của google)

Demo:

Để tạo được menu kiểu này các bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1 : Đăng nhập blog: Vào Template -> Edit html

Tìm thẻ </head> post trước nó đoạn css, script (Bên dưới) –> Save

<style type="text/css">
    .sidebarmenu ul{
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style-type: none;
    font: bold 13px Verdana;
    width: 200px; /* Độ rộng của menu chính cấp 1 */
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    }
    .sidebarmenu ul li{
    position: relative;
    }
    /* Top level menu links style */
    .sidebarmenu ul li a{
    display: block;
    overflow: auto; /*force hasLayout in IE7 */
    color: white;
    text-decoration: none;
    padding: 6px;
    border-bottom: 1px solid #778;
    border-right: 1px solid #778;
    }
    .sidebarmenu ul li a:link, .sidebarmenu ul li a:visited, .sidebarmenu ul li a:active{
    background-color: #CC0000; /* Màu nền của tab (default state)*/
    }

    .sidebarmenu ul li a:visited{
    color: white;
    }
    .sidebarmenu ul li a:hover{
    background-color: #ff0000;
    }
    /*Sub level menu items */
    .sidebarmenu ul li ul{
    position: absolute;
    width: 250px; /* Độ rộng của menu con cấp 2 và 3 */
    top: 0;
    visibility: hidden;
    }
    .sidebarmenu a.subfolderstyle{
    background: url(https://1.bp.blogspot.com/-Dnx2NMUc_VA/UaoeKUU5oQI/AAAAAAAADNc/8ysOZjddVls/s1600/xo+xuong+blogger.gif) no-repeat 97% 50%;
    }
    </style>
    <script type=”text/javascript”>
    var menuids=[“sidebarmenu1”] //Phamhuanmko.net
    function initsidebarmenu(){
    for (var i=0; i<menuids.length; i++){
      var ultags=document.getElementById(menuids[i]).getElementsByTagName(“ul”)
        for (var t=0; t<ultags.length; t++){
        ultags[t].parentNode.getElementsByTagName(“a”)[0].className+=” subfolderstyle”
      if (ultags[t].parentNode.parentNode.id==menuids[i]) //if this is a first level submenu
       ultags[t].style.left=ultags[t].parentNode.offsetWidth+”px” //dynamically position first level submenus to be width of main menu item
      else //else if this is a sub level submenu (ul)
        ultags[t].style.left=ultags[t-1].getElementsByTagName(“a”)[0].offsetWidth+”px” //position menu to the right of menu item that activated it
        ultags[t].parentNode.onmouseover=function(){
        this.getElementsByTagName(“ul”)[0].style.display=”block”
        }
        ultags[t].parentNode.onmouseout=function(){
        this.getElementsByTagName(“ul”)[0].style.display=”none”
        }
        }
      for (var t=ultags.length-1; t>-1; t–){ //Phamhuanmko.net
      ultags[t].style.visibility=”visible”
      ultags[t].style.display=”none”
      }
      }
    }
    if (window.addEventListener)
    window.addEventListener(“load”, initsidebarmenu, false)
    else if (window.attachEvent)
    window.attachEvent(“onload”, initsidebarmenu)
    </script>

Bước 2: Tìm vị trí muốn đặt:  Menu Dọc xổ ngang 3 cấp cho blogspot:

Cách đơn giản nhất là vào Layout (Chọn vị trí đặt Menu) -> chọn Add a Gadget -> HTML/JavaScript (Post đoạn html sau) –> Save

<div class="sidebarmenu">
    <ul id="sidebarmenu1">
    <li><a href="#">Menu 1</a></li>
    <li><a href="#">Menu 2</a>
      <ul>
      <li><a href="#">Sub menu 2.1</a>
    <ul>
        <li><a href="#">Sub menu 2.1.1</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 2.1.2</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 2.1.3</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 2.1.4</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#">Sub menu 2.2</a>
    <ul>
        <li><a href="#">Sub menu 2.2.1</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 2.2.2</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 2.2.3</a></li> 
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#">Sub menu 2.3</a>
        <ul>
        <li><a href="#">Sub menu 2.2.1</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 3.2.2</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 2.3.3</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 2.3.4</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
    <li><a href="#">Menu 3</a>
      <ul>
      <li><a href="#">Sub menu 3.1</a></li>
      <li><a href="#">Sub menu 3.2</a></li>
      </ul>
    </li>
    
    <li><a href="#">Menu 4</a>
      <ul>
      <li><a href="#">Sub menu 4.1</a>
    <ul>
        <li><a href="#">Sub menu 4.1.1</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 4.1.2</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 4.1.3</a></li>
        <li><a href="#">Sub menu 4.1.4</a></li>
        </ul>
      </li>

      <li><a href=”#”>Sub menu 4.3</a>
    <ul>
        <li><a href=”#”>Sub menu 4.2.1</a></li>
        <li><a href=”#”>Sub menu 4.2.2</a></li>
        <li><a href=”#”>Sub menu 4.2.3</a></li>
        <li><a href=”#”>Sub menu 4.2.4</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href=”#”>Sub menu 4.3</a>
        <ul>
        <li><a href=”#”>Sub menu 4.2.1</a></li>
        <li><a href=”#”>Sub menu 4.2.2</a></li>
        <li><a href=”#”>Sub menu 4.2.3</a></li>
        <li><a href=”#”>Sub menu 4.3.4</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
    </li></li></ul></div>


Sửa tên Menu 
Thành tên menu của bạn.


Chúc các bạn thành công nhé !

Nếu hay cho 5 sao post

Bài liên quan

Bài viết mới